В качеството си на администратор на лични данни, Медиа Студио ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.
 

Прозрачност при обработване на информацията

I. Декларация относно политиката по защита на личните данни

1. С настоящият документ ръководството на Медиа Студио ЕООД, осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата, чиито лични данни Медиа Студио ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.

3. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

4. Тази политика се прилага за всички клиенти, външни доставчици, и трети заинтересовани страни, както и от и за служители на дружеството. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи.

5. Партньори и трети лица, които работят с или за Медиа Студио ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от Медиа Студио ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които Медиа Студио ЕООД е поел, и което дава право на Медиа Студио ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

II. Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

1. Медиа Студио ЕООД е администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Ръководството на Медиа Студио ЕООД е отговорно за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в дружеството.

3. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на администратора, които обработват лични данни.

4. Политиката за обучение на Медиа Студио ЕООД (Политика за провеждане на обучение) определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на дружеството.

III. Принципи за защита на данните

Обработката на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Медиа Студио ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.


1
Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като “основания за обработване”, например „съгласие“.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за “прозрачност”.

Прозрачност – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 1213 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

Съгласно изискванията на ОРЗД, Медиа Студио ЕООД предоставя на субектите на данни законово изискваната информация във вид на Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност), както и Съобщение за условия за използване на бисквитки, достъпни чрез електронните страници на дружеството.

Специфичната информация, която дружеството предоставя на субекта на данните, включва като минимум: данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и контактите на отговорното лице по защита на данните; целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването; периода, за който ще се съхраняват личните данни; съществуването на следните права –  да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права; категориите лични данни; получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо; където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните; всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.

 1. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не се използват за цели, които се различават от тези, официално обявени като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на Медиа Студио ЕООД. Процедура за прозрачност при обработката на лични данни определя съответните правила.

 1. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел.(принцип на минимално необходимото)
 • Лицата, отговорни за защита на данните осигуряват Медиа Студио ЕООД да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.
 • Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, включват декларация за добросъвестно обработване или връзка с Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни).
 • Лицата, отговорни за защита на данните гарантират, че най- малко веднъж годишно всички способи за събиране на данни се преглеждат от вътрешен одит или от външни експерти, за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни, съгласно Процедура за оценка на въздействието върху защитата на данните, както и използваната методология за оценка на въздействието е адекватна.
 1. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.
 • Данните, които се съхраняват от администратора на данни, са прегледани и актуализирани при необходимост. Не се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.
 • Лицата, отговорни за защита на данните гарантират, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.
 • Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предава за съхраняване от Медиа Студио ЕООД са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.
 • От служителите, клиентите и всички други се изисква, да уведомяват Медиа Студио ЕООД за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на Медиа Студио ЕООД е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат адекватни действия.
 • Лицата, отговорни за защита на данните гарантират, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени и други относими фактори.
 • Най-малко на годишна база Ръководството на Медиа Студио ЕООД преглежда сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от Медиа Студио ЕООД, като се позовава на инвентаризацията на данните и идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни биват надлеждно унищожавани в съответствие с процедурите и правилата на администратора.
 • Лицата, отговорни за защита на данните са отговорни за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец (Процедура за управление на исканията от субектите). Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако Медиа Студио ЕООД реши да не се съобрази с искането, отговаря на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган и да потърси правна защита.
 1. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.
 • Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те се съхраняват по подходящ начин (минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.
 • Лични данни се пазят в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът им на съхранение, те биват надлеждно унищожавани по указания в тази процедура ред.
 • Лицата, отговорни за защита на данните специално одобряват всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и гарантират, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение следва да е писмено.
 1. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24чл. 32 от ОРЗД)

Ръководството на Медиа Студио ЕООД извършва оценка на въздействието (оценка на риска), като взема предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от администратора.

При определянето на това доколко уместно е обработването, Ръководството разглежда степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (персонал, клиенти и др.), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

При оценяването на подходящи технически мерки, лицата, отговорни за защита на данните разглеждат следното: Защита с парола; Автоматично заключване на бездействащи работни станции в мрежата; Антивирусен софтуер и защитни стени; Правата за достъп основани на роли; Защитата на устройства, които напускат помещенията на  организацията, като лаптопи или други; Сигурност на локални и широкообхватни мрежи; Технологии за подобряване на поверителността, като например псевдонимизиране и анонимизиране; Идентифициране на подходящи международни стандарти за сигурност подходящи за администратора.

При оценяването на подходящите организационни мерки Ръководството взима предвид следното: Нивата на подходящо обучение в Медиа Студио ЕООД; Мерките, които отчитат надеждността на служителите (атестационни оценки, препоръки и т.н.); Включването на защитата на данните в трудовите договори; Идентификация на дисциплинарни мерки за нарушения по отношение на обработването на данни; Редовна проверка на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност; Контрол на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи; Приемането на политика на „чисто работно място“; Съхраняване на хартия на базата данни в заключващи се стенни шкафове; Ограничаване на използването на портативни електронни устройства извън работното място; Ограничаване на използването от служителите на лични устройства на работното място; Приемане на ясни правила за създаване и ползване на пароли; Редовно създаване на резервни копия на личните данни и физическо съхраняване на носителите с копия извън офиса; Налагане на договорни задължения на организации контрагенти да предприемат подходящи мерки за сигурност при прехвърляне на данни извън ЕС.

Тези контроли са избрани въз основа на идентифицираните рискове за лични данни, както и потенциала за нанасяне на вреди, на лицата, чиито данни се обработват.

 1. Спазване на принципа на отчетност

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

Медиа Студио ЕООД доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

IV. Права на субектите на данни

 1. Субектите на данни имат следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
 • Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 • Да иска от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);
 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;
 1. Медиа Студио ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:
 • Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в процедурата за Процедура за управление на исканията от субектите; тази процедура също така описва как Медиа Студио ЕООД ще гарантира, че отговора на искането на субекта на данни отговаря на изискванията на Общия регламент.
 • Субектите на данни имат право да подават жалби до Медиа Студио ЕООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите в съответствие с Процедура за начините на комуникация при жалби и искания от субекта на данни.

V. Съгласие

 1. Под „съгласие“ Медиа Студио ЕООД разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.
 2. Медиа Студио ЕООД разбира под “съгласие” само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.
 3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. За да е налице съгласие следва да има активна комуникация между администратора и субекта.
 4. За специални категории данни трябва да се получи изрично писмено съгласие съгласно Процедура по получаване на съгласие за обработване на лични данни на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване.
 5. Когато Медиа Студио ЕООД обработва лични данни на деца, получава разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.). Това изискване се прилага за деца на възраст под 18 години.

VI. Сигурност на данните

 1. Всички служители са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и за които Медиа Студио ЕООД отговаря, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако Медиа Студио ЕООД не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили договор/клауза за поверителност.
 2. Всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът се предоставя само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват надлежно, както следва: в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация; и / или съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.
 3. Всички служители са обучени за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им е бил предоставен достъп до информация от всякакъв вид.
 4. Записите върху хартиен носител не се оставят там, където могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те се съхраняват за определения срок и навременно се унищожават в съответствие със създадената за това процедура/правила и съответен протокол.
 5. Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните. Записите на хартиен носител, които са достигнали датата на съхранение, се нарязват и унищожават като “поверителни отпадъци”. Данните върху твърдите дискове на излишните персонални компютри се изтриват или дисковете се унищожават, съгласно изградените правила/процедури.
 6. Обработването на лични данни “извън офиса” представлява потенциално по-голям риск от загуба, кражба или нарушение на лични данни. Персоналът специално се упълномощава да обработва данните извън обекти на администратора.

VII. Разкриване на данни

 1. Медиа Студио ЕООД осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. На служителите се извършва специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне рискът от такова нарушение.
 2. Дружеството изисква всички искания от трети страни за предоставяне на данни да бъдат подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни специално се разрешават от лицата, отговорни за защита на данните.


VIII. Съхраняване и унищожаване на данните

 1. Медиа Студио ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.
 2. Медиа Студио ЕООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни се обработват за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.
 3. Периодът на съхранение за всяка една категория лични данни е посочен в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните както са и посочени критериите, използвани за определяне на този период, включително всякакви законови задължения.
 4. Процедурата за съхраняване и унищожаване на данните, както и правилата за унищожаване на информацията върху неизползвани записващи носители се прилага във всички случаи.
 5. Личните данни се унищожават сигурно, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

IX. Трансфер на данни

Всеки износ на данни от рамките на ЕС към страни извън ЕС (посочени в Общия регламент като “трети страни”) са незаконни, освен ако няма подходящо “ниво на защита на основните права на субектите на данни.

Прехвърлянето на лични данни извън ЕС е забранено, освен ако не се прилагат една или повече от указаните гаранции или изключения:

 1. Решение за адекватност

Европейската комисия може да оцени трети страни, територия и/или специфични сектори в трети страни, за да прецени дали има подходящо ниво на защита на правата и свободите на физическите лица. В тези случаи не се изисква разрешение.Държавите, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), но не и на ЕС, се приемат като отговарящи на условията за решение за адекватност.

 1. Задължителни фирмени правила

Медиа Студио ЕООД може да приеме одобрени задължителни корпоративни правила за прехвърляне на данни извън ЕС, когато е приложимо. Това изисква подаването им за одобрение до съответния надзорен орган.

 1. Стандартни договорни клаузи

Администраторът може да приеме утвърдени стандартни договорни клаузи за защита на данните при прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство. Ако Медиа Студио ЕООД приема стандартни договорни клаузи, одобрени от съответния надзорен орган, има автоматично признаване на адекватността.

 1. Изключения

При липса на решение за адекватност, задължителни фирмени правила и/или договорни клаузи, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия: субектът на данните изрично се е съгласил с предложеното прехвърляне, след като е бил информиран за възможните рискове от такива прехвърляния; предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните; предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице; предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес; предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие; предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.


X. Инвентаризация на данните

 1. Дружество Медиа Студио ЕООД е създало процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в Медиа Студио ЕООД и в работният поток от данни се установяват:
 • бизнес процесите, които използват лични данни;
 • източниците на лични данни;
 • броя на субектите на данни;
 • описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
 • дейностите по обработване;
 • целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 • правното основание за обработването;
 • получателите или категориите получатели на личните данни;
 • основните системи и места за съхранение;
 • всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;
 • сроковете за съхранение и заличаване.

 

 1. Медиа Студио ЕООД е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.
 2. Медиа Студио ЕООД оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Извършват се оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от Медиа Студио ЕООД и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на Медиа Студио ЕООД (Процедура за оценка на въздействието върху защитата на данните).
 3. Медиа Студио ЕООД управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с тези правила. Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, по-специално с използване на нови технологии и като се вземат предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработване Медиа Студио ЕООД извършва и оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни. Една обща оценка на въздействието може да разглежда набор от подобни операции по обработване, които представляват подобни високи рискове.
 4. Когато в резултат на Оценката на въздействието е ясно, че Медиа Студио ЕООД ще започне да обработва лични данни, които поради висок риск биха могли да причинят вреди на субектите на данни, решението дали обработването да продължи или не, ще бъде предадено за преглед от страна на надзорния орган.
 5. Ръководството на Медиа Студио ЕООД, прави периодичен ежегоден преглед на първоначално инвентаризираните данни, преразглежда вписаната информация в „Регистъра на дейностите по обработване“ в светлината на всякакви промени в дейностите на Медиа Студио ЕООД.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46/ ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

 1. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват– настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

 1. Понятия

 „Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години,  а съгласно националното законодателство всеки на възраст под 18 години. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител, настойник или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.